spacer
spacer
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต
ระดับผู้ใช้: / 0
Tuesday, 01 December 2015


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
เรื่อง การจ้างเหมาสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน (ช่วงสะพานทางหลวงชนบท พบ. ๑๐๑๕ - ถนนสระศรีทอง)
 หมู่ที่ ๑ ต. เขาย้อย จ. เพชรบุรี  
----------------------------------------------------------
 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน (ช่วงสะพานทางหลวงชนบท พบ.๑๐๑๕ - ถนนสระศรีทอง หมู่ที่ ๑ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ปริมาณงานถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ราคากลาง ๙๘๒,๐๐๐.-บาท (-เก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) และหากผลปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางนี้ได้ประกาศไว้ ราคาดังกล่าวไม่มีผลพูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลาง
    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๙๑,๐๐๐- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
   ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น โดยนัดพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  จะถือว่าผู้เสนอราคาได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ตลอดแล้ว
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยทำการยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น . ทำการยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย) 
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๕๖๑๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๘

            ลงชื่อ    สมควร  เถาว์น้อย
          นายสมควร   เถาว์น้อย
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
    
บริการรับชำระภาษี
ระดับผู้ใช้: / 8
Tuesday, 12 September 2006

การบริการรับชำระภาษี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย

-  ภาษีบำรุงท้องที่  เดือนมกราคม  -  เดือนเมษายน  ของทุกปี
-  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เดือนมกราคม  -  เดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี
-  ภาษีป้าย  เดือนมกราคม  -  เดือนมีนาคม  ของทุกปี
-  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ปีต่อปี
-  ค่าน้ำประปา

 

ประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอาย
ระดับผู้ใช้: / 10
Saturday, 20 April 2002

การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐

                 ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี  และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง กันยายน ๒๕๖๐) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

       ๑.  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

       ๒.  ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา

       ๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประกาศอบต.เขาย้อย
ระดับผู้ใช้: / 0
Monday, 10 August 2015
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
    โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------------------------
         องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction) โดยมีรายละเอียดดังนี้ จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องดีเซลมีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า มีใบมีดดันดินด้านหน้าและติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ทางด้านท้ายรถพร้อมอุปกรณ์ประจำรถ รายละเอียดตาม คุณลักษณะแนบท้ายประกาศ ราคากลางตั้งไว้เป็นเงิน ๒,๗๘๕,๐๐๐.- (-สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ อุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของแท้
ของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที โดยมีรายละเอียดดังนี้
    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
    ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
    ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาค้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
    ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธื์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
    ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์กันระหว่างผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
    ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้ ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงในวันยื่นเอกสารประมูลด้วย
    ๗.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็น บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
    ๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบอีเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
    ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าเกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับจ่ายอื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หหักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
             กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย)
             กำหนดการประมูลด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๕ น. - ๑๐.๑๕ น. 
             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ  ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๕๖๑๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘

            ลงชื่อ    สมควร  เถาว์น้อย
          นายสมควร   เถาว์น้อย
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
    
จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย
ระดับผู้ใช้: / 0
Friday, 20 April 2012

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อบต.เขาย้อย
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
----------------------------------------------------------
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย มีความประสงค์จะสอบราคา ดังนี้ 
๑. จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยที่มีถังขยะตั้งไว้โดยไม่ให้มีขยะตกค้าง รวมทั้งสิ้น ๘ หมู่บ้าน โดยไม่ให้มีขยะตกค้าง เป็นเวลา ๑๑ เดือน โดยกำหนดราคากลางไว้เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ จัดหารถบรรทุกขยะ น้ำมันเชื้อเพลิง คนงานเก็บขยะ วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตลอดจนค่าใช้จ่าย/ค่าบริการในการนำขยะมูลฝอยเข้าจำกัด
๒.ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ กรณีขยะขององค์การบริการส่วนตำบลเขาย้อย ไปกำจัดนอกสถานที่ที่ผู้รับจ้างได้กำหนดไว้ในที่ทำสัญญา และตรวจสอบพบว่าเป็นการกระทำของผู้รับจ้าง
๓.การเก็บขยะต้องมิใช่ขยะนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย หรือเป็นขยะที่ผู้รับจ้างไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บ
๔.การดำเนินกาจัดเก็บขนขยะ โดยไม่ให้มีขยะตกค้าง
๕.กรณีมีขยะตกค้าง หรือขยะที่ยังไม่ได้เก็บ ต้องดำเนินการเก็บให้เสร็จภายใน ๖ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    ๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
   ๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า-บาท
 
   กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  และรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้หากผู้เสนอราคาใดไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย ถือว่าผู้เสนอราคาและรายการได้รับทราบรายละเอียดสถานที่ตลอดจนอุปสรรค และปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาการทำงาน จะนำมาอ้างให้ห้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย ไม่ได้

   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยทำการยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทำการยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย)

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย ชุดละ ๒๐๐.-  บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย   ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๕๖๑๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๘

            ลงชื่อ    สมควร  เถาว์น้อย
          นายสมควร   เถาว์น้อย
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
        
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Login From

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

นาฬิกา

ปฏิทินกิจกรรม

โพลล์

การให้บริการของพนักงานอบต.เขาย้อย
  

บุคลากร


Slide Show Pict

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

จำนวนสมาชิก : 332
จำนวนข่าวสาร : 110
เว็บลิงก์: 0
ผู้เยี่ยมชม: 34639068
ขณะนี้มี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์