spacer
spacer
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำกัดเซาะไหล่ทางสายบ้านเต้ โรงงานซีลีคอล
ระดับผู้ใช้: / 0
Monday, 04 August 2014


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยเรื่อง การจ้างเหมาสอบราคา โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำกัดเซาะไหล่ทางสายบ้านเต้
หน้าโรงงานซีลีคอล  หมู่ที่ ๑ ต. เขาย้อย 
---------------------------------------------------------
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำเซาะไหล่ทางสายบ้านเต้ หน้าโรงงานซีลีคอล หมู่ที่ ๑ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบรุี ปริมาณงานแนวป้องกันน้ำกัดเซาะไหล่ทาง คสล. ยาว ๔๐ เมตร สูง ๓ เมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ผิวจาจรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ ไหล่ทาง คสล. ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบประมาณ ๗๒๘,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) และหากผลปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคานี้ได้ประกาศไว้ ราคาดังกล่าวไม่มีผลพูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลาง
    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินน้อยกว่า ๓๖๔.๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่ สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ 
    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
    ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
     ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  ( e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
     ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
               กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. โดยนัดพร้อมกัน ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย 
 จะถือว่าผู้เสนอราคาได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ตลอดแล้ว
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยทำการยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น .ทำการยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย) 
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๗๐๐.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๕๖๑๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗

            ลงชื่อ    สมควร  เถาว์น้อย
          นายสมควร   เถาว์น้อย
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
    
โครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สายเพชรเกษม-เขาพระ บ้านดอนทราย หมู่ 1
ระดับผู้ใช้: / 2
Wednesday, 14 January 2009

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยเรื่อง การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายเพชรเกษม - เขาพระ บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑ 
ต.ทับคาง ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ 
---------------------------------------------------------
      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมสี้าง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก สายเพชรเกษม - เขาพระ บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑ ต.ทับคาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่นตำบลเขาย้อยกำหนด ด้วยวิธีการทางอีเล้กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอีเล้กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ต่อไปนี้
    ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๗,๐๐.- บาท ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติไว้ให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยเชื่อถือ
     ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
    ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และหรือไม่ต้องเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์
    ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็น บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
   ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็น บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e(-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายอื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติตามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย และกำหนดรับฟังคำชีแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป
        กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย) และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๑๔ น. 
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ ในราคา ชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ในวันที่ ๑๕ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๕๖๑๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗

            ลงชื่อ    สมควร  เถาว์น้อย
          นายสมควร   เถาว์น้อย
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
    
โครงสร้างก่อสร้างแนวป้องกันน้้ำเซาะไหล่ทางสายบ้านเต้ โรงงานวีรับเบอร์
ระดับผู้ใช้: / 0
Monday, 19 September 2011


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยเรื่อง การจ้างเหมาสอบราคา โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำกัดเซาะไหล่ทางสายบ้านเต้
หน้าโรงงานวีรับเบอร์  หมู่ที่ ๑ ต. เขาย้อย 
---------------------------------------------------------
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำเซาะไหล่ทางสายบ้านเต้ หน้าโรงงานวีรับเบอร์ หมู่ที่ ๑ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบรุี ปริมาณงานแนวป้องกันน้ำกัดเซาะไหล่ทาง ยาว ๗๓ เมตร ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๑๔๖ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) และหากผลปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคานี้ได้ประกาศไว้ 
ราคาดังกล่าวไม่มีผลพูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลาง
    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
    ๕. ผู้เสนอราคาทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลที่เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระสำคัญ ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม 
              กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. โดยนัดพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย 
 จะถือว่าผู้เสนอราคาได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ตลอดแล้ว
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยทำการยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยในวันและเวลาราชการ
ยกเว้นวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น .ทำการยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย) 
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๑๐๐.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๕๖๑๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗

            ลงชื่อ    สมควร  เถาว์น้อย
          นายสมควร   เถาว์น้อย
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
    
การออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.เขาย้อย ประจำเดือนสิงหาคา
ระดับผู้ใช้: / 113
Tuesday, 26 August 2014

   

                 ด้วยทาง อบต.เขาย้อย จะออกประชาคมชาวบ้านเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ และเพื่อเป็นการบริการประชาคมนอกพื้นที่ เช่น การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗  โดยแยกแต่ละหมู่ดังนี้                                                             

วันอังคารที่  ๒ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ต. เขาย้อย หมู่ที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย

ต.ทับคาง    หมู่  4 เวลา 09.00-09.30  น. ณ วัดสวนสันติ

ต.ทับคาง หมู่  1 และ หมู่ 2 ทับคาง  เวลา 09.00-09.30 น. ณ บ้านนางบุญเลี่ยม  ผันอักษร

ต.เขาย้อย หมู่ 2  เวลา 09.30-10.00  น. ณ ศาลาพุเกตุ

ต. เขาย้อย หมู่ที่ 7 เวลา  10.00-10.30 น. ณ ศาลาเด่นลำไพ

ต. สระพัง หมู่ที่ 1 เวลา  09.00-09.30 น. ณ ศูนย์ประกอบอาชีพไร่เจ๊ก

ต. สระพัง หมู่ที่ 2 เวลา  09.30-10.00 น. ณ บ้านนายสมเหมาะ  นากแกมทอง

  

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

Login From

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

นาฬิกา

ปฏิทินกิจกรรม

โพลล์

การให้บริการของพนักงานอบต.เขาย้อย
  

บุคลากร


Slide Show Pict

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

จำนวนสมาชิก : 329
จำนวนข่าวสาร : 95
เว็บลิงก์: 0
ผู้เยี่ยมชม: 27593447
ขณะนี้มี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์