spacer
spacer
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
ระดับผู้ใช้: / 0
Thursday, 29 January 2015

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
เรื่อง การจ้างเหมาสอบราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
ถนนสายทางหลวงชนบทเขาย้อย-จะโปรง (ช่วงลำห้วยกระแทก) 
หมู่ที่ ๑ ต. เขาย้อย อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี  
----------------------------------------------------------
         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายทางหลวงชนบท เขาย้อย - จะโปรง(ช่วงลำห้วยกระแทก) หมู่ที่ ๑ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๒.๑๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร คิดเป็นปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยม คสล. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการเหล็กจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ราคากลาง ๘๖๐,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) และหากผลปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางนี้ได้ประกาศไว้ ราคาดังกล่าวไม่มีผลพูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลาง ผู้รับจ้างที่สอบราคาจ้างได้และเข้าทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยในครั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
   ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
   ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น โดยนัดพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  จะถือว่าผู้เสนอราคาได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ตลอดแล้ว
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยทำการยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น . ทำการยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย) 
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๘๐๐.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม - ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๕๖๑๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๕๘

            ลงชื่อ    สมควร  เถาว์น้อย
          นายสมควร   เถาว์น้อย
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
    
การออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.เขาย้อย ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ระดับผู้ใช้: / 114
Wednesday, 11 January 2006

   

                 ด้วยทาง อบต.เขาย้อย จะออกประชาคมชาวบ้านเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ และเพื่อเป็นการบริการประชาคมนอกพื้นที่ เช่น การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โดยแยกแต่ละหมู่ดังนี้                                                             

วันพฤหัสบดีที่  5 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 

ต. เขาย้อย    หมู่ที่  7  เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเด่นลำไพ

ต. ทับคาง     หมู่ที่  4  เวลา 17.00 น. ณ วัดสวนสันติ

วันศุกร์ที่  6 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 

ต.ทับคาง      หมู่ที่  2  เวลา 09.00 น. ณ บ้านนางสงวน  สวนมา

ต.ทับคาง      หมู่ที่  1  เวลา 17.00 น. ณ บ้านนางบุญเลี่ยม  ผันอักษร

วันจันทร์ที่  9 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 

ต.เขาย้อย     หมู่ที่ 2   เวลา  17.00 น. ณ ศาลาพุเกตุ

วันอังคารที่  10 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 

ต. เขาย้อย    หมู่ที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย

ต. สระพัง      หมู่ที่ 2 เวลา 09.00-10.00 น. ณ บ้านนายสมเหมาะ  นากแกมทอง

ต. สระพัง      หมู่ที่ 1 เวลา  17.00 น.          ณ ศูนย์ประกอบอาชีพไร่เจ๊ก  

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

Login From

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

นาฬิกา

ปฏิทินกิจกรรม

โพลล์

การให้บริการของพนักงานอบต.เขาย้อย
  

บุคลากร


Slide Show Pict

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

จำนวนสมาชิก : 329
จำนวนข่าวสาร : 103
เว็บลิงก์: 0
ผู้เยี่ยมชม: 30285590
ขณะนี้มี 67 บุคคลทั่วไป ออนไลน์