spacer
spacer
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลิ่งพัง บ้านนางห่อ รอดกรุด
ระดับผู้ใช้: / 0
Friday, 24 October 2014

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
เรื่อง การจ้างเหมาสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลิ่งพัง 
บ้านนางห่อ รอดกรุด ถึงบ้านนายสะอาด สัตย์จริง
หมู่ที่ ๔ ต. ทับคาง  อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี
----------------------------------------------------------
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลิ่งพัง บ้านนางห่อ รอดกรุด ถึงบ้านนายสะอาด สัตย์จริง หมู่ที่ ๔  ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการเหล็กจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยกำหนด ราคากลาง ๒๑๖,๐๐๐.-บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) และหากผลปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางนี้ได้ประกาศไว้ ราคาดังกล่าวไม่มีผลพูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลาง
    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  
    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
    ๕.  ผู้เสนอราคาทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลที่เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ  ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. โดยนัดพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  จะถือว่าผู้เสนอราคาได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ตลอดแล้ว
        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยทำการยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น . ทำการยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภออำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย) 
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๒๐๐.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๕๖๑๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗

            ลงชื่อ    สมควร  เถาว์น้อย
          นายสมควร   เถาว์น้อย
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
    
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ระดับผู้ใช้: / 17
Friday, 06 May 2005

การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๑. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจ มีหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในท้องที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)
๓. ผู้รับประเมินต้องชำระภาษี ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)

อัตราโทษและค่าปรับ
๑. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ได้ไม่เกิน ๑๐ ปี
๒. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
๓. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันถัด จากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน จะต้องเสียเงินเพิ่ม

การประเมินให้เสียเงินเพิ่ม  ดังนี้
- ไม่เกิน ๑ เดือน เสียเพิ่ม ๒.๕ %
- เกิน ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ เดือน เพิ่ม ๕ %
- เกิน ๒ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน เพิ่ม ๗.๕ %
- เกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๔ เดือน เพิ่ม ๑๐ %
- เกิน ๔ เดือน ขึ้นไป ให้ยึดอายัดหรือขายทอดตลาด ทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอาย
ระดับผู้ใช้: / 9
Friday, 18 January 2008

การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙

                 ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี  และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๘ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง กันยายน ๒๕๕๙) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

       ๑.  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

       ๒.  ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา

       ๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.เขาย้อย ประจำเดือนพฤศจิกายน
ระดับผู้ใช้: / 113
Tuesday, 11 October 2011

   

                 ด้วยทาง อบต.เขาย้อย จะออกประชาคมชาวบ้านเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ และเพื่อเป็นการบริการประชาคมนอกพื้นที่ เช่น การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗  โดยแยกแต่ละหมู่ดังนี้                                                             

วันพุธที่  ๕ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ต. เขาย้อย หมู่ที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย

ต.ทับคาง หมู่  1 และ หมู่ 2 ทับคาง  เวลา 08.00-08.30 น. ณ บ้านนางบุญเลี่ยม  ผันอักษร

ต.ทับคาง    หมู่  4 เวลา 08.30-09.00  น. ณ วัดสวนสันติ

ต.เขาย้อย หมู่ 2  เวลา 09.00-09.30  น. ณ ศาลาพุเกตุ

ต. เขาย้อย หมู่ที่ 7 เวลา  09.30-10.00 น. ณ ศาลาเด่นลำไพ

ต. สระพัง หมู่ที่ 1 เวลา  10.00-10.30 น. ณ ศูนย์ประกอบอาชีพไร่เจ๊ก

ต. สระพัง หมู่ที่ 2 เวลา  10.30-11.00 น. ณ บ้านนายสมเหมาะ  นากแกมทอง

  

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเขากลิ้ง
ระดับผู้ใช้: / 1
Friday, 24 October 2014

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
เรื่อง การจ้างเหมาสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเขากลิ้ง
หมู่ที่ ๒ ต. สระพัง  อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี
----------------------------------------------------------
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขากลิ้ง หมู่ที่ ๒  ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี  ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการเหล็กจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณ ๑,๒๑๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) และหากผลปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางนี้ได้ประกาศไว้ ราคาดังกล่าวไม่มีผลพูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลาง
    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๕,๐๐๐./ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถื
    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
    ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
    ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
    ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
              กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. โดยนัดพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  จะถือว่าผู้เสนอราคาได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ตลอดแล้ว
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยทำการยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น . ทำการยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย) 
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม - ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๕๖๑๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗

            ลงชื่อ    สมควร  เถาว์น้อย
          นายสมควร   เถาว์น้อย
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
    
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Login From

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

นาฬิกา

ปฏิทินกิจกรรม

โพลล์

การให้บริการของพนักงานอบต.เขาย้อย
  

บุคลากร


Slide Show Pict

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

จำนวนสมาชิก : 329
จำนวนข่าวสาร : 96
เว็บลิงก์: 0
ผู้เยี่ยมชม: 27745002
ขณะนี้มี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์